Cestovní kancelář Talgo, Hradiště 22, Ústí nad Labem, 400 01

Tel.475 220 076   Fax.475 209 864   info@cktalgo.cz   www.cktalgo.cz

 

INFORMACE A PŘÍSTUP K OSOBNÍM ÚDAJŮM –  CK TALGO, v.o.s.

 

Cestovní kancelář Talgo, veřejná obchodní společnost nakládá s informacemi, které se týkají jejich zákazníků a které představují tzv. osobní údaje ve smyslu Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU( 2016/679 ze dne 27.dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice  95/46/ES(obecné nařízení o ochraně osobních údajů, v textu rovněž jako „ Nařízení „ .

V souladu s příslušnými ustanoveními Nařízení jsou poskytovány níže uvedené informace :

 

Správce osobních údajů:

 Cestovní kancelář Talgo, veřejná obchodní společnost

 Hradiště  91  / 22,  400 01 Ústí nad Labem

IČO : 40232425    DIČ : CZ40232425

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl XXIII, vložka 540

dále jen CK TALGO, v.o.s.

Ochrana osobních údajů:

CK TALGO v.o.s. nakládá s osobními údaji v souladu s platným zákonem č. 101/2000 Sb., týkající se zpracování, uchovávání a evidencí osobních údajů.

Podepsáním cestovní smlouvy udělujete souhlas společnosti  CK TALGO, v.o.s. , aby ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady ( EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu  těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)

zpracovávala tyto osobní údaje :

 

-        Jméno a příjmení

-        Název společnosti

-        Adresa

-        Datum narození

-        Číslo cestovního dokladu

-        E – mail

-        Telefonní číslo

-        Ip adresa

 

S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj výslovný souhlas. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné a souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to písemně na kontaktní adresu správce osobních údajů – CK TALGO, v.o.s.(uvedena výše)

 

Vezměte,, prosím, na vědomí, že dle Nařízení máte právo :

-vzít souhlas kdykoliv zpět

- požadovat informaci,  jak Vaše osobní údaje zpracováváme

- požadovat kopii zpracovaných osobních údajů

- vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit

- požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů

 - v případě pochybnosti o zákonném zpracování osobních údajů podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů se sídlem   Pplk. Sochora  27, 170 00 Praha 7.

 

Zpracování osobních údajů:

CK TALGO, v.o.s. nakládá s Vašimi osobními údaji v souladu se Všeobecnými podmínkami, není – li právními předpisy stanoveno jinak, zajišťuje jejich náležitou ochranu a kromě případů uložených nebo umožněných zákonem nebo dohodnutých s Vámi je nesděluje třetím osobám.

Výše uvedené platí přiměřeně i ve vztahu k osobám, v jejichž prospěch zákazník smlouvu o zájezdu uzavřel(spolucestující).

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

INFORMACE K ZÁJEZDU

Podle § 1b odst.1 písm. a) nebo písm. b bodů 1 až 4 zákona č.159/1999 Sb., některých podmínkách podnikání a o výkonu některých činností v oblasti cestovního ruchu, ve znění pozdějších předpisů.

Soubor služeb cestovního ruchu, které jsou Vám nabízeny, představují zájezd podle §č. 159/1999 Sb., o některých podmínkách podnikání a o výkonu některých činností v oblasti cestovního ruchu, ve znění pozdějších předpisů, který provádí směrnici ( EU ) 2015/2302.

Budete moci uplatnit veškerá práva, která pro Vás vyplývají z právních předpisů Evropské unie týkajících se zájezdů.

Cestovní kancelář Talgo,veřejná obchodní společnost, IČO 40232425 se sídlem Hradiště 91/22,400 01 Ústí nad Labem, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl XXIII, vložka 540,( dále jen CK Talgo, v.o.s. )pones  plnou odpovědnost za řádné poskytnutí služeb zahrnutých do zájezdu.

Cestovní kancelář Talgo, v.o.s. IČO 40232425 má ze zákona povinnost zajistit ochranu pro případ úpadku (pojištění záruky nebo bankovní záruka ) ,  na  základě  které Vám budou vráceny uskutečněné platby za služby, které Vám nebyly poskytnuty z důvodu jejího úpadku, a pokud je součástí zájezdu doprava, bude zajištěna Vaše repatriace.

Základní práva zákazníka podle zákona č.159/1999 Sb., a zákona č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů (občanský zákoník)

-Před uzavřením smlouvy o zájezdu obdrží zákazník všechny nezbytné informace o zájezdu podle §9a zákona č.159/1999Sb.o některých podmínkách podnikání a o výkonu některých činností v oblasti cestovního ruchu, ve znění pozdějších předpisů,  tj. např .místo určení cesty nebo pobytu, dopravní prostředky, ubytování , stravování a další.

-Cestovní kancelář odpovídá zákazníkovi za řádné poskytnutí všech cestovních služeb zahrnutých ve smlouvě o zájezdu.

-Zákazník obdrží telefonní číslo pro naléhavé případy nebo údaje o kontaktním místu, kde se může spojit s cestovní kanceláří nebo cestovní agenturou, která zprostředkovala prodej zájezdu.

-Zákazník může s přiměřeným předstihem a případně po uhrazení dodatečných nákladů postoupit smlouvu o zájezdu na jinou osobu.

-Cenu zájezdu lze zvýšit jen v případě konkrétního zvýšení nákladů (například cen pohonných hmot) a pokud je to vysloveně stanoveno ve smlouvě o zájezdu, a to nejpozději 20 dní před zahájením zájezdu. Překročí-li cenové zvýšení 8% ceny zájezdu, může zákazník od smlouvy odstoupit. Vyhradí-li si cestovní kancelář právo na zvýšení ceny zájezdu, má zákazník v případě snížení příslušných nákladů na slevu z ceny zájezdu.

-Zákazník může od smlouvy odstoupit bez zaplacení odstupného (storno poplatku) a získat zpět veškeré platby, pokud došlo k výrazné změně jakéhokoli zásadního prvku zájezdu, s výjimkou ceny. Pokud cestovní kancelář před zahájením poskytování zájezdu tento zájezd zruší, má zákazník právo na vrácení ceny zájezdu a případně na náhradu škody. 

-Zákazník může od smlouvy odstoupit bez zaplacení odstupného(storno poplatku) před zahájením zájezdu, jestliže v místě určení cesty nebo pobytu nebo jeho bezprostředním okolí nastaly nevyhnutelné a mimořádné okolnosti, které mají významný dopad na poskytování zájezdu nebo na přepravu osob do místa určení cesty nebo pobytu ( například vyskytnou-li se v místě určení cesty nebo pobytu závažné bezpečnostní problémy, které by mohly zájezd ovlivnit.)

-Zákazník může před zahájením poskytování zájezdu od smlouvy odstoupit, pokud zaplatí přiměřené a zdůvodnitelné odstupné(storno poplatek).

-Pokud nelze po zahájení poskytování zájezdu poskytnout jeho podstatné prvky v souladu se smlouvou, musí být zákazníkovi nabídnuto vhodné náhradní řešení bez dalších nákladů. Zákazník může od smlouvy odstoupit bez zaplacení odstupného (storno poplatku ), pokud nejsou služby poskytovány v souladu se smlouvou, přičemž tato skutečnost podstatně ovlivňuje plnění služeb zahrnutých do zájezdu a cestovní kancelář neposkytla vhodné náhradní řešení.

-V případě neposkytnutí nebo nesprávného poskytnutí služeb cestovního ruchu zahrnutých do zájezdu má zákazník právo na slevu z ceny zájezdu, náhradu škody nebo obojí.

-Cestovní kancelář má povinnost poskytnout pomoc, pokud se zákazník ocitne v nesnázích.

-Ocitne-li se cestovní kancelář v úpadku, bude zákazníkovi vrácena zaplacená záloha nebo cena zájezdu včetně ceny zaplacené za poukaz na zájezd v případě neuskutečnění zájezdu  nebo rozdíl mezi zaplacenou cenou zájezdu a cenou částečně poskytnutého zájezdu v případě, že k úpadku došlo po zahájení poskytování zájezdu. Ocitne-li se cestovní kancelář v úpadku po zahájení poskytování zájezdu a je-li součástí zájezdu doprava, bude zajištěna repatriace zákazníka .Cestovní kancelář Talgo, veřejná obchodní společnost, IČO 40232425, se sídlem Hradiště 22, 400 01 Ústí nad Labem si zajistila ochranu ro případ úpadku ( pojištění záruky nebo bankovní záruka ) u subjektu Generali Pojišťovna a.s., se sídlem Bělehradská 299/132, Vinohrady, 120 00 Praha 2, IČO 61859869, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spis. Zn. B 2866, e-mail: servis.cz@generali.com, tel.: +420 244 188 188

Na tento subjekt se zákazník může obrátit v případě, že byly služby odepřeny z důvodu úpadku cestovní kanceláře.

Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2302 je provedena v českém právním řádu zákonem č. 159/1999 Sb., o některých podmínkách podnikání a o výkonu některých činností v oblasti cestovního ruchu, ve znění zákona

 č. 111/2018 Sb., a§ 2521 až 2549 a zákona č. 892012 Sb,, občanský zákoník ve znění zákona č.111/2018Sb., dostupnými na webových stránkách Ministerstva pro místní rozvoj (http://www.mmr.cz) , tato forma zveřejnění má informativní charakter.

       Cestovní kancelář Talgo,veřejná obchodní společnost Ústí nad Labem

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pojištění Cestovní kanceláře

 Cestovní kancelář TALGO, v.o.s. zastoupená paní Libuší Suchou uzavřela ve smyslu zákona č.159/1999 Sb., o některých podmínkách podnikání v oblasti cestovního ruchu, pojistnou smlouvu na pojištění záruky pro případ úpadku cestovní kanceláře.

Toto pojištění bylo sjednáno s  Generali Pojišťovnou, a.s. , Bělehradská 132, Praha 2

a byla vystavena POJISTKA k pojistné smlouvě č.1710180096

Pojištění je sjednáno  na dobu neurčitou

s ročním pojistným obdobím do 05.02.2019

Pojištění se sjednává pro případ, kdy pojištěný z důvodu svého úpadku:

  1. Neposkytne zákazníkovi dopravu z místa pobytu v zahraničí do České republiky.
  2. Nevrátí oprávněné osobě zálohu nebo cenu zájezdu v případě, že se tento zájezd neuskutečnil.
  3. Nevrátí oprávněné osobě rozdíl mezi zaplacenou cenou zájezdu a cenou částečně poskytnutého zájezdu v případě, že se zájezd uskutečnil  pouze z části.