Pojištění Cestovní kanceláře

 Cestovní kancelář TALGO, v.o.s. zastoupená paní Libuší Suchou uzavřela ve smyslu zákona č.159/1999 Sb., o některých podmínkách podnikání v oblasti cestovního ruchu, pojistnou smlouvu na pojištění záruky pro případ úpadku cestovní kanceláře.

Toto pojištění bylo sjednáno s  Generali Pojišťovnou, a.s. , Bělehradská 132, Praha 2

a byla vystavena POJISTKA k pojistné smlouvě č.1710600150.

Pojištění je sjednáno  na dobu neurčitou

s ročním pojistným obdobím do 05.02.2018

Pojištění se sjednává pro případ, kdy pojištěný z důvodu svého úpadku:

 1. Neposkytne zákazníkovi dopravu z místa pobytu v zahraničí do České republiky.
 2. Nevrátí oprávněné osobě zálohu nebo cenu zájezdu v případě, že se tento zájezd neuskutečnil.
 3. Nevrátí oprávněné osobě rozdíl mezi zaplacenou cenou zájezdu a cenou částečně poskytnutého zájezdu v případě, že se zájezd uskutečnil  pouze z části.

 Pojisteni CK - 2017 

 

  CESTOVNÍ  POJIŠTĚNÍ 

 V ceně zájezdů pořádaných CK TALGO není zahrnuto cestovní pojištění.

Klienti se mohou pojistit prostřednictvím CK TALGO, která má sjednanou

pojistnou smlouvu pro cestovní kancelář

s ČSOB pojišťovnou  a.s. ,

 případně je možné uzavřít cestovní pojištění v návaznosti na prodaný zájezd od jiné CK,která konkrétní zájezd pořádá.

Pojistnou smlouvou se sjednávají varianty pojištění, jejichž rozsah pojištění, limit pojistného plnění, spoluúčast, typ cesty a denní sazba jsou uvedeny v sazebníku pojistného.

 

 

SAZEBNÍK  POJISTNÉHO pro cestovní kancelář

( Příloha č.1 k pojistné smlouvě  pro cestovní kancelář  TALGO č. 7110001242 )

 

Pro sezonu 2017  platí Sazebník pojistného :  C15 - CK

Limit plnění léčebných výloh : 3 500 000,- Kč

Pojistné od 19 let výše/ EVROPA /Standartní/ 10 dní = 440,-Kč (včetně STORNOPOPLATKU)

Pojistné do 18 let/EVROPA/Standartní/ 10 dní = 390,-Kč (včetně STORNOPOPLATKU)

Podrobnější informace  k Cestovnímu pojištění Vám rádi poskytneme v naší cestovní kanceláři.

 

 

Cestovní smlouva  CK TALGO  (formulář)

 (Klikněte prosím o řádek níže na červený odkaz :  Talgo-smlouva 2)

Talgo-smlouva_2

Základní podmínky účasti na zájezdu

1. Podmínkou pro účast na zájezdu je vyplněná a podepsaná SMLOUVA O ZÁJEZDU

 

2. Zároveň s podepsáním smlouvy požadujeme složit zálohu 50% z celkové

ceny zájezdu  (není-li dohodnuto jinak).

 

3. Doplatek je třeba uhradit nejméně 1 měsíc před odjezdem zájezdu

 

4. Na základě doplatku Vám budou předány pokyny k odjezdu

 

 

Všeobecné podmínky pro účast na zájezdech CK TALGO

podle ustanovení zákona č. 159/99 Sb.

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Smluvní vztah mezi Cestovní kanceláří Talgo, veřejná obchodní společnost - IČO 40232425 - (dále jen CK TALGO) a klientem se řídí ustanovením zákona č. 159/99 Sb a občanského zákoníka 40/64 Sb ve znění pozdějších předpisů a dále je upraven těmito všeobecnými podmínkami. Zájezdy CK TALGO je možné objednat a zakoupit v sídle společnosti a též v síti autorizovaných prodejců, které jsou k  prodeji zájezdů CK TALGO zmocněni.

2 .ÚČASTNÍCI ZÁJEZDU

CK TALGO poskytuje objednané a řádně zaplacené služby všem zákazníkům. Osoby mladší 15 let se mohou zájezdu zúčastnit pouze v doprovodu zodpovědné osoby starší 18 let. Účastníci zájezdu ve věku 15 – 18 let se zájezdu mohou sami zúčastnit jen s výslovným souhlasem jejich zákonného zástupce.

3. VZNIK SMLUVNÍHO VZTAHU

 1. Právo účasti na zájezdu zákazníka vzniká zaplacením ceny zájezdu. Smluvní vztah mezi CK TALGO a klientem vzniká okamžikem přijaté řádně vyplněné a podepsané Smlouvy o zájezdu , prohlášením ,že je zákazník plně seznámen s těmito Všeobecným podmínkami a prohlášením, že s těmito souhlasí a zaplacením 50% zálohy z ceny zájezdu. Zálohu nebo celou cenu za poskytovaný zájezd může zákazník složit v CK TALGO nebo u jejích smluvních prodejců. Provizní prodejce vybírá zálohové platby jménem CK TALGO.
 2. Doplatek ke složené záloze za poskytovanou službu je zákazník povinen složit vždy nejpozději do 30 dnů před odjezdem na účet CK TALGO. Za den zaplacení zájezdu se považuje den, kdy byla cena smluvené služby připsána na účet CK TALGO. Bez úplného zaplacení zákazník neobdrží potřebné odbavovací listiny a pokyny, které jsou nezbytné pro účast na zájezdu a CK TALGO je oprávněna objednaný zájezd zrušit.
 3. Pro případ rezervace zájezdu ve lhůtě kratší než 30 dnů před plánovaným odjezdem je cena zájezdu splatná zároveň s uzavřením Smlouvy o zájezdu.

4. SJEDNANÉ SLUŽBY

 1. Pro rozsah smluvně sjednaných služeb je závazný rozpis služeb uvedený ve  Smlouvě o zájezdu, který je odvozený z katalogové nabídky. Rozšíření nebo dohodnuté změny služeb nad rámec katalogové nabídky musí být písemně uvedeny ve Smlouvě o zájezdu nebo její příloze a potvrzeny CK TALGO a zákazníkem uhrazeny před jejich poskytnutím
 2. Délka zájezdu je určena termíny uvedenými ve Smlouvě o zájezdu, odjezd a příjezd budou potvrzeny v cestovních pokynech, nejpozději 7 dnů před odjezdem.
 3. Podle mezinárodních zvyklostí jsou klienti v den příjezdu ubytováni nejdříve ve 14 hodin a v den odjezdu musí opustit pokoje do 10 hodin. Časný příjezd či pozdní odjezd není důvodem k delšímu používání pokoje. Rozdělování ubytovacích kapacit resp. pokojů probíhá výhradně ze strany smluvních partnerů – ubytovatelů v místě a CK TALGO na něj nemá žádný vliv.
 4. Za časové posuny počátku a konce čerpání služeb v rámci jednoho dne stejně jako služby nečerpané z titulu zpoždění dopravy nemůže CK TALGO poskytovat záruky a žádnou náhradu.
 5. Zákazníci jsou povinni dostavit se na místo nástupu transferu (přesný popis stanoviště obdrží v odbavovacích pokynech ) včas, a to nejpozději 20 minut před plánovaným odjezdem. Pokud se zákazník ve lhůtě určené nedostaví, je povinen si transfer zajistit sám a na vlastní náklady. Za platné místo nástupu se považuje místo, které je uvedeno Smlouvě o zájezdu. Jakákoliv změna je možná pouze se zpětným písemným potvrzením CK TALGO.

5. CENY A JEJICH ÚHRADA

 1. Podmínkou uzavření smluvního vztahu s klientem je zaplacení 50% z ceny zájezdu (není-li dohodnuto jinak nebo pokud klient nemá dohodnut splátkový kalendář)
 2. Ceny zájezdů pořádaných CK TALGO jsou smluvními cenami sjednanými dohodou mezi zákazníkem a CK TALGO. Závazná a dohodnutá cena je uvedena ve Smlouvě o zájezdu. Případnou změnu ceny je CK TALGO povinna určit a písemně oznámit nejpozději 20 dnů před označeným dnem odjezdu. Cena zájezdu obsahuje všechny služby, které jsou uvedeny v ceníku.
 3. Katalogové ceny CK TALGO jsou kalkulovány kursem zahraničních měn, který je platný v době, kdy je katalog dáván do tisku. V případě, že dojde ke zvýšení tohoto kursu o více než 10%, může dojít ke zvýšení ceny o skutečný kursový rozdíl. O této změně bude zákazník neprodleně informován

6. ZMĚNY SJEDNANYCH SLUZEB

 Před zahájením zájezdu.

I.) Pokud nastanou nezaviněné okolnosti, které CK TALGO brání poskytnout služby podle předem stanovených či sjednaných podmínek, je oprávněna provést odpovídající změny (např. změnu programu, trasy, dopravního prostředku apod.), případně služby nebo zájezd zrušit. Takové změny CK TALGO oznámí zákazníkovi bez zbytečného odkladu. Pokud zákazník neodstoupí od smlouvy bez zbytečného odkladu nebo ve lhůtě, která mu bude sdělena při oznámení změny sjednaných cen služeb, bude se mít za to, že se změnami souhlasí.

II.) Zákazník má právo na odstoupení od smlouvy a na vrácení zaplacené ceny nebo zálohy, a to bez jakýchkoliv stornopoplatků:
Při zrušení služeb nebo zájezdu ze strany CK TALGO nebo při závažné změně programu nebo způsobu přepravy.

III.) V případě, že bude na základě překnihování hotelu/apartmánů (tzv. overbooking) nutné ubytovat zákazníka v hotelu/apartmánu jiném, uskuteční se ubytování v hotelu/apartmánu stejné nebo vyšší kategorie. Překnihování může být i na část pobytu. Další nároky vůči CK TALGO jsou vyloučeny

 1. Změny v průběhu zájezdu.

CK TALGO je oprávněna provádět v případě nutnosti a ochrany zájmů zákazníků operativní změny programu a poskytovaných služeb během zájezdu, není-li možné dodržet stanovený program nebo poskytnout předem sjednané služby. V takovém případě je CK TALGO povinna:

Zabezpečit náhradní program a služby v rozsahu a kvalitě shodné nebo přibližující se původně sjednaným podmínkám a dbát přitom, aby byl v nejvyšší možné míře zachován charakter zájezdu nebo služeb. Nároky budou řešeny individuálně. Dojde-li k  okolnostem, jejichž vznik, průběh a následek neodvisí od činnosti a postupu CK TALGO nebo k okolnostem, které ovlivní zákazník tím, že zcela nebo zčásti nevyužije objednané a CK TALGO zaplacené služby (např. ubytovací, stravovací, dopravní služby, výlety atd.), nevzniká zákazníkovi nárok na úhradu nebo slevu z ceny, není-li dohodnuto jinak.

7. ZRUŠENÍ ZÁJEZDU ZÁKAZNÍKEM A ZMĚNY V REZERVACI

 1. Zákazník je oprávněn zrušit svou smlouvu kdykoliv před odjezdem na zájezd. Zrušení zájezdu musí být provedeno výhradně písemně. Pro určení doby zrušení zájezdu je rozhodující datum doručení písemného oznámení o zrušení zájezdu CK TALGO.
 2. Stornopoplatky se účtují za každého jednoho přihlášeného zákazníka z celkové ceny zájezdu v níže uvedené výši:
 3. Pokud dojde ke stornu z mimořádně vážných důvodů (úmrtí,nemoci) a klient si zároveň při sepsání Smlouvy o zájezdu objednal komplexní cestovní pojištění jsou stornopoplatky pojištěny do výše 80% účtovaných nákladů. Toto se netýká základního stornopoplatku při stornu více než 45 dní před odjezdem zájezdu.
 4. Pokud se zákazník nedostaví či zmešká odjezd/odlet zájezdu, případně musí být před započetím cesty či v jejím průběhu vyloučen z účasti na zájezdu, nevzniká zákazníkovi nárok.

doba před odjezdem/odletem, kdy jsme   obdrželi zrušení

stornopoplatek

45 dní a více (základní)

500,- Kč

44 - 30 dní

20%

29 – 20 dní

30%

19 – 11 dní

50%

10 - 5 dní

80%

4 dny a méně

100%

8. REKLAMACE

Pro případ, že zájezd nebo jiná plnění neprobíhají dle smluvních podmínek, je zákazník oprávněn provést reklamaci. Zákazník je povinen své požadavky oznámit neprodleně tak, aby mohla být včas sjednána náprava na místě samém. Reklamaci zákazník uplatňuje nejdříve u zástupce nebo delegáta či průvodce CK TALGO v místě konání zájezdu.Nárok na reklamacii je nutné uplatnit nejpozději do 3 měsíců po skončení zájezdu ústně nebo písemnou formou.

9. POJIŠTĚNÍ CK PROTI   ÚPADKU

Všichni zákazníci CK TALGO jsou po celou dobu čerpání objednaných služeb pojištění v souladu s ustanovením zákona č. 159/99Sb. o pojištění cestovních kanceláře.

Pojištění se sjednává pro případ, kdy pojištěný z důvodu svého úpadku:

 1. Neposkytne zákazníkovi dopravu z místa pobytu v zahraničí do České republiky.
 2. Nevrátí oprávněné osobě zálohu nebo cenu zájezdu v případě, že se tento zájezd neuskutečnil.
 3. Nevrátí oprávněné osobě rozdíl mezi zaplacenou cenou zájezdu a cenou částečně poskytnutého zájezdu v případě, že se zájezd uskutečnil pouze z části.

 

LETECKÁ PŘEPRAVA

Travel Service – hlavní letecký přepravce CK Alexandria

Letecká společnost Travel Service se kromě pravidelné letecké přepravy pod značkou SmartWings zaměřuje především na provozování charterových letů (Evropa, Afrika, Asie, Latinská Amerika). Travel Service je největším hráčem na trhu charterové letecké přepravy v České republice, na Slovensku (vstup jaro 2010), v Maďarsku a velmi významný podíl zaujímá také v Polsku. Travel Service přepravují na charterových letech nejen klienty českých a zahraničních cestovních kanceláří, lety si od Travel Service pravidelně objednávají také renomované mezinárodní firmy nebo sportovní týmy jak z ČR, tak ze zahraničí. Právě pro charterové lety má Travel Service vyčleněnou největší flotilu, ve které většinu tvoří moderní letadla nové generace Boeing 737 - 800. Letadla Travel Service přistávají během roku na více než 300 letištích 4 kontinentů.

Všechny lety jsou nekuřácké. Během letu je nabízeno občerstvení, jehož skladba záleží na délce letu. Zvláštní jídla (dietní, vegetariánská, košer) jsou podávána pouze tehdy, jsou-li objednána předem u cestovní kanceláře.

Do destinací Bulharsko, Řecko, Turecko, Španělsko (Mallorca, Menorca), Tunisko a Izrael je během letu podáváno malé občerstvení (bageta a jeden nealkoholický nápoj). Další občerstvení je možno zakoupit dle aktuální nabídky letecké společnosti.

Do destinací Egypt, Španělsko (Malaga), Kypr a SAE je během letu podáváno občerstvení (teplé jídlo a jeden nealkoholický nápoj). Další občerstvení je možno zakoupit dle aktuální nabídky letecké společnosti.

Do destinací Itálie a Španělsko (Barcelona) je během letu poskytován servis Buy on Board (zakoupení občerstvení na palubě), které je možno zakoupit dle aktuální nabídky letecké společnosti.

Na palubách letadel je pro cestující připraven Travel Sky Shop s bohatým výběrem značkového zboží. Většina letadel je vybavena audio/video systémy/airshow. Na palubě všech letadel jsou zdarma k dispozici aktuální noviny (např. MF Dnes, Blesk, LN, Právo či Sport) a časopisy (Týden, Instinkt či Euro apod.) Kromě toho najdete v kapse každého sedadla aktuální číslo palubního časopisu Travel Service Magazine.

Příloha 1: Občerstvení na palubách letadel

TRAVEL PLUS COMFORT

Cestující Travel Plus Comfort jsou zpravidla usazováni v přední části kabiny letadla ve standardních sedadlech turistické třídy, ovšem s rozšířeným palubním servisem zahrnujícím obsáhlejší palubní jídlo nebo výběr alkoholických a nealkoholických nápojů zdarma. Zároveň mohou cestující využít zvýšeného váhového limitu zapsaných zavazadel o 5 kg na osobu. Konkrétní sedadla si cestující mohou vybrat při rezervování letenky. Jako cestující Travel Plus Comfort získají rovněž možnost přístupu do letištních salonků vyšších cestovních tříd před odletem z Prahy (salonky Menzies), Brna a Ostravy.

Travel Plus Comfort si můžete zarezervovat za příplatek 2 100 Kč/os./let tam a 1 300 Kč/os./let zpět.

TRAVEL PLUS CATERING

Rozšířené palubní jídlo nebo výběr alkoholických a nealkoholických nápojů pro cestující standardní turistické třídy.

Travel Plus catering si můžete zarezervovat za příplatek 1 150 Kč/os./let tam a 1 150 Kč/os./let zpět.

NADVÁHA A DALŠÍ POPLATKY NA LETECH TRAVEL SERVICE A SMARTWINGS PLATNÝ OD 15.11.2012

Pravidla pro zapsaná zavazadla:

Váhový limit pro zavazadlo zůstává stanoven na 15 kg pro turistickou třídu, pro třídu Travel Plus Comfort pak 20 kg. Cestující může mít nově více než jedno zavazadlo (tzn. je zrušeno omezení na 1 kus zapsaného zavazadla na cestujícího). V případě, že letí dva nebo více cestujících prokazatelně společně jako skupina (rodina, partneři) stejným letem, resp. stejnými lety, a odbavují se společně, zůstává umožněno jejich zavazadla sdružovat (tzn., že jejich nároky na volnou váhu zavazadel se sečtou a zavazadla jsou odbavena společně na jednoho cestujícího). Zapsané zavazadlo musí splňovat následující rozměrová omezení: délka každé strany menší než 150 cm a součet všech tří stran menší než 250 cm. Děti do 2 let (infanti) nemají nárok na bezplatnou přepravu zavazadel. Bezplatně se přepravují kočárky, dětské postýlky, sedačky pro děti, invalidní vozíky na suché nebo gelové baterie. Kočárky je nutné zabalit do obalu, nebo ochranné folie, jinak dopravce nenese odpovědnost za jejich poškození. Bezplatně se přepravují asistenční psi, doprovází-li nevidomé, hluché, či jinak postižené osoby.

Pravidla pro příruční zavazadla:

Váha příručního zavazadla může být max. 5 kg a rozměry – délka 56 cm, šířka 45 cm a hloubka 25 cm (přičemž součet těchto tří rozměrů může být max. 115 cm). Každý cestující může mít pouze 1 příruční zavazadlo.


Navíc si cestující může vzít na palubu následující předměty pro osobní užití:
 • dámská kabelka
 • kabát, šál nebo přikrývka
 • deštník nebo vycházková hůl
 • malý fotoaparát, kamera nebo dalekohled
 • malý přenosný počítač
 • četba na dobu letu
 • jídlo pro dítě na dobu letu
 • berle nebo podpěrné přístroje a zcela složitelný vozík pro invalidní osoby (který se z prostorových důvodů ukládá do nákladového prostoru letadla)
 • sedačka pro dítě v případě, že se vejde do uzavíratelné schránky nad hlavami cestujících

Pozn.: povolená hmotnost a rozměry příručního zavazadla, jakož i počet zavazadel bude důsledně kontrolován. Příruční zavazadlo bude nutné předložit na odbavovací přepážce ke kontrole a bude označeno visačkou „APPROVED CABIN BAGGAGE“. Neoznačená příruční zavazadla (s výjimkou výše uvedených předmětů pro osobní užití a tašek s prodejem DUTY FREE, zakoupených v tranzitním prostoru) nebudou při nástupu do letadla akceptována a budou odbavena jako zapsaná s příslušným poplatkem.

Jednosměrné poplatky za nadváhu:
Nadváha 8 kg
 • 500 Kč/20 EUR – bude-li zaplaceno při zakoupení zájezdu nebo letenky
Nadváha 17 kg
 • 1 000 Kč/40 EUR – bude-li zaplaceno při zakoupení zájezdu nebo letenky
V případě překročení váhového limitu na letišti bude účtováno
 • 160 Kč/6 EUR – za každých započatý 1 kg nadváhy

* tento poplatek bude uplatněn také v případě neoznačeného příručního zavazadla zjištěného při nástupu do letadla.

Další jednosměrné poplatky:
Nadrozměrné zavazadlo

(jeden rozměr větší než 150 cm, avšak součet všech tří stran nesmí převyšovat 250 cm a žádný z rozměrů nesmí být větší než 300 cm, max. hmotnost 32 kg)  Hmotnost nadrozměrného zavazadla do 15 kg:

 • 1 250 Kč/50 EUR – bude-li zaplaceno při zakoupení zájezdu nebo letenky
 • 1 500 Kč/60 EUR – bude-li zaplaceno při odbavení na letišti
Hmotnost nadrozměrného zavazadla nad 15 kg do 32 kg:
 • 2 750 Kč/110 EUR – bude-li zaplaceno při zakoupení zájezdu nebo letenky
 • 3 000 Kč/120 EUR – bude-li zaplaceno při odbavení na letišti

Pozn.: Přeprava nadrozměrného zavazadla vyžaduje předchozí souhlas dopravce min. 48 hod. před odletem.

Přeprava živých zvířat:

Pouze pes nebo kočka o hmotnosti (včetně schrány) max. 5 kg - max. rozměry schrány 55x35x35cm)

 • 1 250 Kč/50 EUR – bude-li zaplaceno při zakoupení zájezdu nebo letenky
 • 1 500 Kč/60 EUR – bude-li zaplaceno při odbavení na letišti

Pozn.: Přeprava živých zvířat vyžaduje předchozí souhlas dopravce.

Přeprava živých zvířat v zavazadlovém prostoru:

(Hmotnost (včetně schrány) max. 32 kg - max. rozměry schrány: součet všech tří stran nesmí převyšovat 250 cm a žádný z rozměrů nesmí být větší než 300 cm)

 • 2 750 Kč/110 EUR – bude-li zaplaceno při zakoupení zájezdu nebo letenky
 • 3 000 Kč/120 EUR – bude-li zaplaceno při odbavení na letišti

Pozn.: Přeprava živých zvířat vyžaduje předchozí souhlas dopravce.

Sportovní vybavení (kolo, lyže, snowboard, potápěčská  výzbroj, padák, golfový bag, surfovací prkno, kiteboard,  rybářské pruty apod.)

Hmotnost sportovního vybavení do 15 kg:

 • 1 250 Kč/50 EUR – bude-li zaplaceno při zakoupení zájezdu nebo letenky
 • 1 500 Kč/60 EUR – bude-li zaplaceno při odbavení na letišti

Hmotnost sportovního vybavení nad 15 kg do 32 kg

 • 2 750 Kč/110 EUR – bude-li zaplaceno při zakoupení zájezdu nebo letenky
 • 3 000 Kč/120 EUR – bude-li zaplaceno při odbavení na letišti

Pozn.: Sportovní vybavení musí být nahlášeno dopravci min. 24 hod. před odletem, musí být zabaleno samostatně a musí být rozpoznatelné jako takové u odbavovací přepážky.

Asistence na letišti při odbavení
 • 1 250 Kč/50 EUR – bude-li zaplaceno při zakoupení zájezdu nebo letenky
 • 1 500 Kč/60 EUR – bude-li zaplaceno při odbavení na letišti

Pozn.: Asistenční služba je možná pouze po předchozím oznámení takové přepravy dopravci a to nejpozději 48 hod. před odletem

Střelné zbraně a munice (za každou střelnou zbraň vč. 200  nábojů):
 • 1 250 Kč/50 EUR – bude-li zaplaceno při zakoupení zájezdu nebo letenky
 • 1 500 Kč/60 EUR – bude-li zaplaceno při odbavení na letišti

Pozn.: Přeprava střelné zbraně a munice vyžaduje předchozí souhlas dopravce.

Kyslík na palubě pro lékařské účely
 • 2 500 Kč/100 EUR – objem 112 l(průtok 2 l/min. – dodávka O2 na cca 1:00 hod., 4 l/min. – na cca 0:30 hod.)
 • 5 000 Kč/200 EUR – objem 312 l(průtok 2 l/min. – dodávka O2 na cca 2:40 hod., 4 l/min. – na cca 1:18 hod.) 

Pozn.: Vyžaduje předchozí souhlas a objednávka u dopravce.

Příklady aplikace nadváhy

2 cestující (cestující společně – např. rodina, přítel/přítelkyně) v turistické třídě se zakoupenou nadváhou 8 kg, přijdou na odbavení se třemi kusy zavazadel o celkové hmotnosti 40 kg. Podle nových pravidel mají nárok na přepravu zavazadel o celkové hmotnosti do 38 kg (15+15+8). V tomto případě zaplatí na letišti poplatek za nadváhu 2 kg ve výši 320 Kč /12 EUR.

2 cestující (cestující společně – např. rodina, přítel/přítelkyně) v turistické třídě se zakoupenou nadváhou 17 kg, přijdou na odbavení se třemi kusy zavazadel o celkové hmotnosti 50 kg. Podle nových pravidel mají nárok na přepravu zavazadel o celkové hmotnosti 47 kg (15+15+17). V tomto případě doplatí na letišti poplatek za nadváhu 3 kg ve výši 480 Kč/18 EUR

2 cestující (cestující společně – např. rodina, přítel/přítelkyně) v turistické třídě přijdou na odbavení se třemi kusy zavazadel o celkové hmotnosti 28 kg (12+10+6). Podle nových pravidel mají nárok na zavazadla do celkové hmotnosti 30 kg (15+15), tuto hmotnost splňují, proto nebudou na letišti nic doplácet. 

Přílohy: Přepravní podmínky Travel Service Reklamace zavazadel Travel Service


Air Malta

Letecká společnost Air Malta byla ustanovena národním leteckým  přepravcem Maltské republiky v roce 1973 s cílem podpořit,  rozvinout a provozovat leteckou přepravu na Maltu a z Malty a která  přepravou cestujících, zboží a pošty slouží národnímu zájmu.  Svoji činnost zahájila v dubnu 1974 se dvěma letouny typu Boeing 720B a linkami do Londýna, Birminghamu, Manchesteru, Říma, Frankfurtu, Paříže a Tripolisu. Nyní operuje lety do 45 destinací v Evropě, severní Africe a na Středním Východě. Air Malta zahájila pravidelnou linku mezi Prahou a Maltou v květnu 1999 a pokračuje v ní každou letní sezonu.

NADVÁHA A DALŠÍ POPLATKY NA LETECH AIR MALTA

Společnost Air Malta na svých letech povoluje 1 kabinové zavazadlo o váze 10 kg a rozměrech 20 x 40 x 55 cm. Maximální povolená volná váha odbavených zavazadel je v turistické třídě 20 kg, pokud není uvedeno jinak. Jedno zavazadlo nesmí překročit váhu 32 kg, jinak nebude akceptováno k přepravě a bude muset být přebaleno do dvou zavazadel. Za nadměrné kilogramy je uplatňován poplatek za nadváhu 430 Kč za 1 kg, splatný na letišti.

Sportovní vybavení: Společnost Air Malta vybírá za přepravu sportovního vybavení na svých letech fixní poplatek 30 EUR za jeden let/jeden kus. Cestující je povinen zakoupit si voucher na přepravu vybavení na webových stránkách www.airmalta.com (Sport baggage) a to nejpozději 24 hodin před odletem. Zakoupený voucher bude vyžadován na přepážce u odbavení cestujícího, je nepřenosný a nerefundovatelný. Cestující, kteří nebudou mít u sebe platný voucher na přepravu sportovního vybavení, budou nuceni zaplatit 40 EUR přímo na přepážce odbavení na letišti. Maximální váha zavazadla nebo přepravovaného předmětu nesmí přesáhnout 32 kg. Sportovní vybavení musí být zabaleno samostatně.


VIP Service & letištní salonky

Pro pohodlí našich klientů před cestou nabízíme možnost zarezervování VIP Servisu a letištních salonků: http://www.prg.aero/cs/sluzby-cestujicim/vip-service/


Informace o dopravě a parkování na letištích:

Využijte také možnosti výhodného parkování u Letiště Václava Havla v Praze nebo svozů na letiště a  zpět od 500 Kč. Příloha: Mapa Letiště Václava Havla v Praze

Informace o dopravě na Letiště Václava Havla v Praze: http://www.prg.aero/cs/parkovani-a-doprava/doprava-na-letiste/osobnim-vozem

Informace o dopravě na letiště Brno - Tuřany: http://www.brno-airport.cz/parkovani-a-doprava/parkovani-cenik/

Informace o parkování a dopravě na Letiště Leoše Janáčka Ostrava - Mošnov: http://www.airport-ostrava.cz/cz/page-parkovani

Informace o dopravě na letiště Pardubice: http://www.airport-pardubice.cz/doprava

Informace o parkování na letišti Pardubice: http://www.airport-pardubice.cz/parkovani

Informace o dopravě na letiště Karlovy Vary: http://www.airport-k-vary.cz/cs/doprava-vlastni-a-verejna

Informace o parkování na letišti Karlovy Vary: http://www.airport-k-vary.cz/cs/parkovani


Tekutiny na palubě letadla:

Příloha 1: Tekutiny na palubě letadla č.1

Příloha 2: Tekutiny na palubě letadla č.2

 

 

Provozní doba

 

 

                                                  
Otevřít Mapu