Cestovní kancelář Talgo, Hradiště 22, Ústí nad Labem, 400 01

Tel.475 220 076  E-mail: info@cktalgo.cz   www.cktalgo.cz

 

INFORMACE A PŘÍSTUP K OSOBNÍM ÚDAJŮM –  CK TALGO, v.o.s.

 

Cestovní kancelář Talgo, veřejná obchodní společnost nakládá s informacemi, které se týkají jejich zákazníků a které představují tzv. osobní údaje ve smyslu Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU( 2016/679 ze dne 27.dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice  95/46/ES(obecné nařízení o ochraně osobních údajů, v textu rovněž jako „ Nařízení „ .

V souladu s příslušnými ustanoveními Nařízení jsou poskytovány níže uvedené informace :

 

Správce osobních údajů:

 Cestovní kancelář Talgo, veřejná obchodní společnost

 Hradiště  91  / 22,  400 01 Ústí nad Labem

IČO : 40232425    DIČ : CZ40232425

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl XXIII, vložka 540

dále jen CK TALGO, v.o.s.

Ochrana osobních údajů:

CK TALGO v.o.s. nakládá s osobními údaji v souladu s platným zákonem č. 101/2000 Sb., týkající se zpracování, uchovávání a evidencí osobních údajů.

Podepsáním cestovní smlouvy udělujete souhlas společnosti  CK TALGO, v.o.s. , aby ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady ( EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu  těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)

zpracovávala tyto osobní údaje :

 

-        Jméno a příjmení

-        Název společnosti

-        Adresa

-        Datum narození

-        Číslo cestovního dokladu

-        E – mail

-        Telefonní číslo

-        Ip adresa

 

S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj výslovný souhlas. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné a souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to písemně na kontaktní adresu správce osobních údajů – CK TALGO, v.o.s.(uvedena výše)

 

Vezměte,, prosím, na vědomí, že dle Nařízení máte právo :

-vzít souhlas kdykoliv zpět

- požadovat informaci,  jak Vaše osobní údaje zpracováváme

- požadovat kopii zpracovaných osobních údajů

- vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit

- požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů

 - v případě pochybnosti o zákonném zpracování osobních údajů podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů se sídlem   Pplk. Sochora  27, 170 00 Praha 7.

 

Zpracování osobních údajů:

CK TALGO, v.o.s. nakládá s Vašimi osobními údaji v souladu se Všeobecnými podmínkami, není – li právními předpisy stanoveno jinak, zajišťuje jejich náležitou ochranu a kromě případů uložených nebo umožněných zákonem nebo dohodnutých s Vámi je nesděluje třetím osobám.

Výše uvedené platí přiměřeně i ve vztahu k osobám, v jejichž prospěch zákazník smlouvu o zájezdu uzavřel(spolucestující).

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

INFORMACE K ZÁJEZDU

Podle § 1b odst.1 písm. a) nebo písm. b bodů 1 až 4 zákona č.159/1999 Sb., některých podmínkách podnikání a o výkonu některých činností v oblasti cestovního ruchu, ve znění pozdějších předpisů.

Soubor služeb cestovního ruchu, které jsou Vám nabízeny, představují zájezd podle §č. 159/1999 Sb., o některých podmínkách podnikání a o výkonu některých činností v oblasti cestovního ruchu, ve znění pozdějších předpisů, který provádí směrnici ( EU ) 2015/2302.

Budete moci uplatnit veškerá práva, která pro Vás vyplývají z právních předpisů Evropské unie týkajících se zájezdů.

 

Základní práva zákazníka podle zákona č.159/1999 Sb., a zákona č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů (občanský zákoník)

-Před uzavřením smlouvy o zájezdu obdrží zákazník všechny nezbytné informace o zájezdu podle §9a zákona č.159/1999Sb.o některých podmínkách podnikání a o výkonu některých činností v oblasti cestovního ruchu, ve znění pozdějších předpisů,  tj. např .místo určení cesty nebo pobytu, dopravní prostředky, ubytování , stravování a další.

-Cestovní kancelář odpovídá zákazníkovi za řádné poskytnutí všech cestovních služeb zahrnutých ve smlouvě o zájezdu.

-Zákazník obdrží telefonní číslo pro naléhavé případy nebo údaje o kontaktním místu, kde se může spojit s cestovní kanceláří nebo cestovní agenturou, která zprostředkovala prodej zájezdu.

-Zákazník může s přiměřeným předstihem a případně po uhrazení dodatečných nákladů postoupit smlouvu o zájezdu na jinou osobu.

-Cenu zájezdu lze zvýšit jen v případě konkrétního zvýšení nákladů (například cen pohonných hmot) a pokud je to vysloveně stanoveno ve smlouvě o zájezdu, a to nejpozději 20 dní před zahájením zájezdu. Překročí-li cenové zvýšení 8% ceny zájezdu, může zákazník od smlouvy odstoupit. Vyhradí-li si cestovní kancelář právo na zvýšení ceny zájezdu, má zákazník v případě snížení příslušných nákladů na slevu z ceny zájezdu.

-Zákazník může od smlouvy odstoupit bez zaplacení odstupného (storno poplatku) a získat zpět veškeré platby, pokud došlo k výrazné změně jakéhokoli zásadního prvku zájezdu, s výjimkou ceny. Pokud cestovní kancelář před zahájením poskytování zájezdu tento zájezd zruší, má zákazník právo na vrácení ceny zájezdu a případně na náhradu škody. 

-Zákazník může od smlouvy odstoupit bez zaplacení odstupného(storno poplatku) před zahájením zájezdu, jestliže v místě určení cesty nebo pobytu nebo jeho bezprostředním okolí nastaly nevyhnutelné a mimořádné okolnosti, které mají významný dopad na poskytování zájezdu nebo na přepravu osob do místa určení cesty nebo pobytu ( například vyskytnou-li se v místě určení cesty nebo pobytu závažné bezpečnostní problémy, které by mohly zájezd ovlivnit.)

-Zákazník může před zahájením poskytování zájezdu od smlouvy odstoupit, pokud zaplatí přiměřené a zdůvodnitelné odstupné(storno poplatek).

-Pokud nelze po zahájení poskytování zájezdu poskytnout jeho podstatné prvky v souladu se smlouvou, musí být zákazníkovi nabídnuto vhodné náhradní řešení bez dalších nákladů. Zákazník může od smlouvy odstoupit bez zaplacení odstupného (storno poplatku ), pokud nejsou služby poskytovány v souladu se smlouvou, přičemž tato skutečnost podstatně ovlivňuje plnění služeb zahrnutých do zájezdu a cestovní kancelář neposkytla vhodné náhradní řešení.

-V případě neposkytnutí nebo nesprávného poskytnutí služeb cestovního ruchu zahrnutých do zájezdu má zákazník právo na slevu z ceny zájezdu, náhradu škody nebo obojí.

-Cestovní kancelář má povinnost poskytnout pomoc, pokud se zákazník ocitne v nesnázích.

-Ocitne-li se cestovní kancelář v úpadku, bude zákazníkovi vrácena zaplacená záloha nebo cena zájezdu včetně ceny zaplacené za poukaz na zájezd v případě neuskutečnění zájezdu  nebo rozdíl mezi zaplacenou cenou zájezdu a cenou částečně poskytnutého zájezdu v případě, že k úpadku došlo po zahájení poskytování zájezdu. Ocitne-li se cestovní kancelář v úpadku po zahájení poskytování zájezdu a je-li součástí zájezdu doprava, bude zajištěna repatriace zákazníka .Cestovní kancelář Talgo, veřejná obchodní společnost, IČO 40232425, se sídlem Hradiště 22, 400 01 Ústí nad Labem si zajistila ochranu ro případ úpadku ( pojištění záruky nebo bankovní záruka ) u subjektu Generali Pojišťovna a.s., se sídlem Bělehradská 299/132, Vinohrady, 120 00 Praha 2, IČO 61859869, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spis. Zn. B 2866, e-mail: servis.cz@generali.com, tel.: +420 244 188 188

Na tento subjekt se zákazník může obrátit v případě, že byly služby odepřeny z důvodu úpadku cestovní kanceláře.

Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2302 je provedena v českém právním řádu zákonem č. 159/1999 Sb., o některých podmínkách podnikání a o výkonu některých činností v oblasti cestovního ruchu, ve znění zákona

 č. 111/2018 Sb., a§ 2521 až 2549 a zákona č. 892012 Sb,, občanský zákoník ve znění zákona č.111/2018Sb., dostupnými na webových stránkách Ministerstva pro místní rozvoj (http://www.mmr.cz) , tato forma zveřejnění má informativní charakter.

      

-------------------------------------------------------------------------------------------

  CESTOVNÍ  POJIŠTĚNÍ 

 V ceně zájezdů  není zahrnuto cestovní pojištění.

 

                       je možné uzavřít cestovní pojištění v návaznosti na prodaný zájezd od jiné CK,která konkrétní zájezd pořádá.           

Pojistnou smlouvou se sjednávají varianty pojištění, jejichž rozsah pojištění, limit pojistného plnění, spoluúčast, typ cesty a denní sazba jsou uvedeny v sazebníku pojistného.

 

Podrobnější informace  k Cestovnímu pojištění Vám rádi poskytneme v naší cestovní kanceláři.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Cestovní smlouva  CK TALGO  (formulář)

 (Klikněte prosím o řádek níže na červený odkaz :  Talgo-smlouva 2)

Talgo-smlouva_2

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Základní podmínky účasti na zájezdu

1. Podmínkou pro účast na zájezdu je vyplněná a podepsaná SMLOUVA O ZÁJEZDU

2. Zároveň s podepsáním smlouvy požadujeme složit zálohu 50% z celkové

ceny zájezdu  (není-li dohodnuto jinak).

 

3. Doplatek je třeba uhradit nejméně 1 měsíc před odjezdem zájezdu

4. Na základě doplatku Vám budou předány pokyny k odjezdu

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Smluvní podmínky pro účast na zájezdech CK TALGO

podle ustanovení zákona č. 159/99 Sb.

1.VZNIK SMLUVNÍHO VZTAHU – Vzájemný vztah a právní poměr mezi Cestovní kanceláří Talgo, veřejná obchodní společnost - IČO 40232425 - (dále jen „pořadatelem zájezdu“) a klientem se řídí ustanovením zákona č. 159/99 Sb a § 2521 až 2549 Občanského zákoníku č.89/2012Sb. Smlouva může být uzavřena přímo v cestovní kanceláři nebo prostřednictvím jejího obchodního zástupce(prodejce),který jedná na základě a v mezích uzavřené obchodní smlouvy a udělené plné moci.Smluvní vztah mezi pořadatelem zájezdu a zákazníkem vzniká na základě zákazníkem odsouhlasené smlouvy o zájezdu, resp. písemným potvrzením zájezdu pořadatelem.Pořadatel sdělí zákazníkovi vhodným způsobem ještě před uzavřením smlouvy údaje o pasových a vízových požadavcích, lhůtách pro jejich vyřízení a sdělí mu také, jaké zdravotní doklady jsou pro cestu a pobyt vyžadovány.

Účastníci zájezdu:

Pořadatel vydá zákazníkovi při uzavření smlouvy nebo bezprostředně po jejím uzavření doklad o smlouvě (potvrzení zájezdu) písemnou formou. Spolu s potvrzením vydá pořadatel zákazníkovi doklad o svém pojištění. U nezletilých osob do 18ti let  musí smlouvu podepsat jejich zákonný zástupce.Smlouva platí a je závazná i pro ostatní osoby na ní uvedené. Za smluvní závazky dalších přihlášených osob ručí zákazník jako za své vlastní.

Podmínky realizace zájezdu:

Realizace zájezdu je podmíněna dosažením minimálního počtu zákazníků. Tato skutečnost je uvedena ve smlouvě o zájezdu. Cestovní kancelář je povinna informovat písemně zákazníka o zrušení zájezdu z důvodu nedosažení minimálního počtu účastníků zájezdu s dopravou organizovanou pořadatelem CK Talgo

nejpozději 21 dní před stanoveným datem poskytnutí první služby.

Pobytové zájezdy: platí min.počet 35 osob,poznávací platí min.počet 38 osob.

Zákazník může oznámit, že se zájezdu zúčastní jiná osoba(postupník), která splňuje stejné podmínky jako původní zákazník(postupitel.)Oznámení je včasné, je –li doručeno alespoň 7 dnů před zahájením zájezdu. Postupitel a postupník jsou zavázáni společně a nerozdílně k zaplacení ceny zájezdu a k úhradě nákladů, které pořadateli v souvislosti se změnou zákazníka vzniknou.

2.CENA ZÁJEZDU A PLATEBNÍ PODMÍNKY

Cestovní kancelář má právo na zaplacení služeb před jejich poskytnutím. Cestovní kancelář je oprávněna požadovat zálohu ve výši minimálně 50% z celkové ceny za zájezd včetně fakultativních služeb, doplatek je zákazník povinen

 uhradit nejpozději 30 dní před realizací zájezdu,resp. poskytnutí první služby.V případě vzniku smluvního vztahu v době kratší než 30 dní před realizací zájezdu je zákazník povinen uhradit cenu tohoto zájezdu ve 100% výši.

Pořadatel je oprávněn jednostranným úkonem zvýšit cenu zájezdu,jestliže je přesně stanoven způsob výpočtu zvýšení ceny.

Cenu zájezdu může pořadatel zvýšit, zvýší-li se do 21. dne před sjednaným okamžikem zahájení zájezdu:

                    cena za dopravu včetně pohonných hmot

poplatky spojené s dopravou zahrnuté v ceně zájezdu

směnný kurs české korun použitý pro stanovení ceny zájezdu v průměru o více než 10%

Cena zájezdu uvedená v cestovní smlouvě nesmí být jednostranně zvýšena během 21 dnů před zahájením zájezdu.

K Výpočtu cen CK TALGO v.o.s. byl použit kurzovní lístek ze dne 05.01.2018.

3..SJEDNANÉ SLUŽBY

a) Pro rozsah smluvně sjednaných služeb je závazný rozpis služeb uvedený na cestovní smlouvě, který je odvozený z katalogové nabídky. Rozšíření nebo dohodnuté změny služeb nad rámec katalogové nabídky musí být  písemně uvedeny v cestovní smlouvě nebo její příloze a potvrzeny CK TALGO a zákazníkem uhrazeny před jejich poskytnutím.

b) Cestovní kancelář je povinna nejpozději do 7 dnů před zahájením zájezdu poskytnout zákazníkovi písemně další podrobné informace o všech skutečnostech,které jsou pro zákazníka důležité, a které jsou ji známy.

c)Dle mezinárodních zvyklostí jsou klienti v den příjezdu ubytováni nejdříve ve 14 hodin a v den odjezdu musí opustit pokoje do 10 hodin. Časný příjezd či pozdní odjezd není důvodem k delšímu používání pokoje. Rozdělování ubytovacích kapacit resp. pokojů probíhá výhradně ze strany smluvních partnerů – ubytovatelů v místě a CK TALGO na něj nemá žádný vliv.

d)Za časové posuny počátku a konce čerpání služeb v rámci jednoho dne stejně jako služby nečerpané z titulu zpoždění dopravy nemůže CK TALGO poskytovat záruky a žádnou náhradu.

eZákazníci jsou povinni dostavit se na místo nástupu transferu (přesný popis stanoviště obdrží v odbavovacích pokynech ) včas, a to nejpozději 20 minut před plánovaným odjezdem. Pokud se zákazník ve lhůtě určené nedostaví, je povinen si transfer zajistit sám a na vlastní náklady. Za platné místo nástupu se považuje místo, které je uvedeno na cestovní smlouvě. Jakákoliv změna je možná pouze se zpětným písemným potvrzením CK TALGO.

4.POJIŠTĚNÍ A ODPOVĚDNOSTI

V ceně zájezdu je zahrnuto povinné zákonné pojištění pro případ úpadku cestovní kanceláře v souladu se zákonem 159/99Sb. a naše cestovní kancelář je pojištěna u pojišťovny GENERALI.

Do ceny zájezdu není zahrnuto pojištění na léčebné výlohy v zahraničí,úraz,zavazadla, pojištění zodpovědnosti za škodu a pojištění storna zájezdu.Toto pojištění Vám můžeme  sjednat v naší cestovní kanceláři v rozsahu 26,- Kč na osobu a den.Naše smluvní pojišťovna je ČSOB Pojišťovna, a.s.Pokud při letecké nebo autobusové dopravě  dojde ke ztrátě či poškození zavazadel je nutné tuto skutečnost ihned a bez zbytečného odkladu nahlásit dopravní společnosti, vyplnit příslušné formuláře a řídit se jejími pokyny.Cestovní kancelář doporučuje ponechat cenné předměty(drahé šperky, zlato….) doma . Bude-li zákazník převážet tyto předměty, souhlasí s tím, že případnou ztrátu nebo poškození nese výlučně sám a není možné vzniklou škodu uplatňovat na cestovní kanceláři.                   

5. ZMĚNY SJEDNANYCH SLUZEB

a)       Před zahájením zájezdu.

I.)Pokud nastanou nezaviněné okolnosti, které CK TALGO brání poskytnout služby podle předem stanovených či sjednaných podmínek, je oprávněna provést odpovídající změny (např. změnu programu, trasy, dopravního prostředku apod.), případně služby nebo zájezd zrušit. Takové změny CK TALGO oznámí zákazníkovi bez zbytečného odkladu. Pokud zákazník neodstoupí od smlouvy bez zbytečného odkladu nebo ve lhůtě, která mu bude sdělena při oznámení změny sjednaných cen služeb, bude se mít za to, že se změnami souhlasí.

II.)Zákazník má právo na odstoupení od smlouvy a na vrácení zaplacené ceny nebo zálohy,  a to bez jakýchkoliv stornopoplatků:

- Při zrušení služeb nebo zájezdu ze strany CK TALGO nebo při závažné změně programu nebo způsobu přepravy. Za závažnou změnu se nepovažuje změna ubytovacího nebo stravovacího objektu, pokud je ubytování nebo stravování poskytnuto v objektu stejné nebo vyšší kategorie a CK TALGO nemohla předem tuto skutečnost ovlivnit.

- Zvýšení ceny zájezdu o více jak 10% původně stanovené ceny.

- CK TALGO má právo při dodržení podmínek zákona jednostranným úkonem zvýšit cenu zájezdu, ne však později než 20 dní před zahájením zájezdu.Tuto skutečnost oznámí zákazníkům nejpozději 21 dní před zahájením zájezdu. Pokud zákazník neodstoupí od smlouvy bez zbytečného odkladu nebo ve lhůtě, která mu byla sdělena při oznámení změny sjednaných cen služeb, bude se mít za to, že se změnami souhlasí.

III.) V případě, že bude na základě překnihování hotelu/apartmánů (tzv. overbooking) nutné ubytovat zákazníka v hotelu/apartmánu jiném, uskuteční se ubytování v hotelu/apartmánu stejné nebo vyšší kategorie. Překnihování může být i na část pobytu. Další nároky vůči CK TALGO jsou vyloučeny.

IV.) U dodatečně vypsaných a zvláštních nabídek CK TALGO (např. nabídky na poslední chvíli) je garantována pouze kategorie nabízeného ubytování a nemusí se jednat o hotel z katalogu/nabídky CK TALGO. Název hotelu se klient dozví v den příjezdu do letoviska.

b)       Změny odjezdu

Dojde-li vlivem povětrnostních nebo technických podmínek nebo v důsledku mimořádných okolností ke změně (zpoždění) odjezdu, které CK TALGO nemůže ovlivnit (k těmto změnám může dojít i bezprostředně před odjezdem), vyhrazuje si CK TALGO právo případné změny trasy, dopravní společnosti či autobusu . V těchto případech CK TALGO nenahrazuje služby, které by tím mohly zákazníkovi vzniknout. . Při změně příjezdového nebo odjezdového místa oproti původně stanovenému, v rámci letecké nebo lodní přepravy, převezme CK TALGO náklady na náhradní dopravu do cílového místa do výše vlakového jízdného  2. Třídy, případně autobusového jízdného.

c)       Změny v průběhu zájezdu.

CK TALGO je oprávněna provádět v případě nutnosti a ochrany zájmů zákazníků operativní změny programu a poskytovaných služeb během zájezdu, není-li možné dodržet stanovený program nebo poskytnout předem sjednané služby. V takovém případě je CK TALGO povinna:

I.)Zabezpečit náhradní program  a služby v rozsahu a kvalitě shodné nebo přibližující se původně sjednaným podmínkám a dbát přitom, aby byl v nejvyšší možné míře zachován charakter zájezdu nebo služeb. Nároky budou řešeny individuálně. Dojde-li k  okolnostem, jejichž vznik, průběh a následek neodvisí od činnosti a postupu CK TALGO nebo k okolnostem, které ovlivní zákazník tím, že zcela nebo zčásti nevyužije objednané a CK TALGO zaplacené služby (např. ubytovací, stravovací, dopravní služby, výlety atd.), nevzniká zákazníkovi nárok na úhradu nebo slevu z ceny, není-li dohodnuto jinak.

6. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY O ZÁJEZDU:

a)ze strany cestovní kanceláře

   Cestovní kancelář může před zahájením zájezdu odstoupit jen z důvodu zrušení zájezdu nebo z důvodu porušení smluvní povinnosti zákazníkem. Odstoupila-li cestovní kancelář od smlouvy o zájezdu z důvodu zrušení zájezdu před jeho zahájením,má zákazník právo,aby mu cestovní kancelář na základě nové smlouvy  o zájezdu poskytla jiný zájezd nejméně v kvalitě odpovídající původní cestovní smlouvě, může–li cestovní kancelář takový zájezd nabídnout. Zruší-li cestovní kancelář zájezd ve lhůtě kratší než 20 dnů před termínem jeho zahájení, je povinna uhradit zákazníkovi pokutu ve výši 10% z ceny zájezdu. Právo zákazníka na úhradu škody tím není dotčeno. Cestovní kancelář se může zprostit odpovědnosti za škodu podle předchozího odstavce nebo povinnosti zaplatit pokutu jen tehdy, prokáže-li, že ke zrušení zájezdu došlo v souladu s ustanovením o nedosažení minimálního počtu osob potřebných k realizaci zájezdu nebo v důsledku neodvratitelné události, které nemohla cestovní kancelář zabránit ani při vynaložení veškerého úsilí, které lze na ni spravedlivě požadovat.

b)ze strany zákazníka

zákazník může odstoupit od smlouvy kdykoliv za podmínek stanovených touto smlouvou.

Odstoupí-li zákazník od smlouvy o zájezdu na základě nesouhlasu ze změnou smlouvy o zájezdu,kterou navrhla cestovní kancelář z objektivních důvodů, má zákazník právo požadovat,aby mu cestovní kancelář poskytla jiný zájezd v nejméně stejné kvalitě odpovídající původnímu zájezdu,může-li cestovní kancelář takový zájezd nabídnout.

Je-li důvodem odstoupení zákazníka od smlouvy o zájezdu porušení povinnosti cestovní kanceláře stanovené cestovní smlouvou nebo tímto zákonem, nebo nedojde-li k uzavření nové smlouvy o zájezdu v případě, že zákazník nepřistoupil na změnu původně sjednané smlouvy, je cestovní kancelář povinna bez zbytečného odkladu vrátit zákazníkovi vše, co od něho obdržela na úhradu ceny zájezdu podle zrušené smlouvy o zájezdu, aniž by byl zákazník povinen  platit cestovní kanceláři odstupné.Právo zákazníka na náhradu škody tím není dotčeno.

Odstoupí-li zákazník od cestovní smlouvy a důvodem není porušení povinnosti ze strany cestovní kanceláře dané smlouvou o zájezdu a OZ , je zákazník povinen zaplatit cestovní kanceláři níže stanovené odstupné:

45 dní a více před zahájením zájezdu                  300,- Kč

44 dní až 30 dní                                 30% z celkové ceny

29 dní až 15 dní                                 50% z celkové ceny

14 dní až 5 dní                                   80% z celkové ceny

4 dny a méně                                     100% z celkové ceny

Cenou se rozumí souhrnná cena za všechny objednané služby minus příplatek za cestovní pojištění, bylo –li sjednáno.

Cestovní kancelář má právo odečíst výši odstupného od složené zálohy.

7.ODPOVĚDNOST CESTOVNÍ KANCELÁŘE

Cestovní kancelář odpovídá zákazníkovi za porušení závazků vyplývajících z uzavřené smlouvy.

Nesplní-li cestovní kancelář své povinnosti řádně a včas,může zákazník uplatnit své právo(reklamaci),která je upravená v § 2537 OZ a následně zákonem 89/2012sb.OZ a zákona č. 634/1992Sb. o ochraně spotřebitele u cestovní kanceláře bez zbytečného odkladu nejpozději však do 30ti dnů od skončení zájezdu.

8.ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Zákazník popisem smlouvy o zájezdu potvrzuje,že se seznámil s jejím obsahem, zejména s rozsahem objednaných služeb, podmínkami pojištění ve smyslu zákona č.159/99 Sb.,podmínkami cestovního pojištění , jakož i s podmínkami odstupného v případě zrušení zájezdu ze strany zákazníka, které je povinen uhradit cestovní kanceláři jménem svým i všech spolucestujících osob, ve prospěch kterých tuto smlouvu o zájezdu uzavírá.

Zákazník je osobně zodpovědný za správnost jím uvedených osobních údajů.

Zákazník souhlasí s použitím jeho osobních údajů v souladu se zákonem č. 101/2000Sb. uvedených v této smlouvě pro potřeby cestovní kanceláře.

Tyto smluvní podmínky jsou nedílnou součástí smlouvy o zájezdu a platí od 1. ledna 2018.

------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

 

                     LETECKÁ PŘEPRAVA

 

Cestovní kancelář Alexandria nabízí odlety z Prahy, Brna, Ostravy a Pardubic. Spolupracujeme pouze s renomovanými leteckými společnostmi. Naše lety jsou provozovány především leteckými společnostmi Smartwings (hlavní letecký přepravce CK Alexandria), Emirates, Condor či Lufthansa.

 

Smartwings

 

Smartwings je největší českou leteckou společností a jeden z nejrychleji rostoucích leteckých přepravců ve střední Evropě patřící do koncernu Smartwings Group.
Letadla společnosti Smartwings přistávají během roku na více než 400 letištích 4 kontinentů. Společnost Smartwings působí také v Polsku, Maďarsku, Francii a na Slovensku.

 

Do destinací Španělsko, Bulharsko, Řecko, Kypr, Turecko, Izrael a Egypt je během letu poskytován servis Buy on Board (zakoupení občerstvení na palubě), které je možno zakoupit dle aktuální nabídky letecké společnosti. Na těchto letech nelze objednat vegetariánské jídlo, diabetické jídlo, jídlo s nízkým obsahem tuku, bezlepkové jídlo, jídlo s nízkým obsahem bílkovin, jídlo s nízkým obsahem sodíku a jídlo neobsahující mléčný cukr – laktózu.

 

Do destinace Spojené arabské emiráty (Dubaj) je během letu podáváno standardní občerstvení (předkrm, teplé jídlo, desert, nealkoholický nápoj, pivo, víno, káva, čaj).

 

CESTOVÁNÍ V DOBĚ KORONAVIRU

 

Společnost Smartwings přistupuje k hrozbám epidemiologické nákazy velmi zodpovědně. Řídí se závaznými nařízeními a doporučeními příslušných úřadů v souladu s pokyny Světové zdravotnické organizace (WHO), EASA a IATA.

 

Situaci pečlivě sleduje, průběžně vyhodnocuje, přijímá příslušná opatření a zůstává v úzkém kontaktu s odpovědnými orgány ochrany veřejného zdraví.
Upozornění: Od 5. 3. 2021 je možné vstupovat na paluby letadel Smartwings mířících z a do České republiky jen s písemným potvrzením (tištěným nebo elektronickým) akreditované laboratoře o negativním výsledku antigenního nebo RT-PCR testu. Antigenní test musí být proveden nejvýše 24 hodin a RT-PCR test nejvýše 72 hodin před nástupem do letadla. I nadále musí cestující splňovat veškeré podmínky pro vstup do dané země.

 

Výjimka platí pro:
1. děti mladší 5 let,
2. cestující, kteří předloží písemné lékařské potvrzení v českém nebo anglickém jazyce, a to lékařem působícím v ČR nebo v jiném členském státě EU o tom, že nemají klinické známky onemocnění COVID-19 a zároveň prokazatelně prodělali onemocnění COVID-19, absolvovali podle platných mimořádných opatření MZ ČR nebo opatření jiného členského státu EU izolaci ve stanoveném rozsahu z důvodu pozitivního výsledku RT-PCR testu a o tom, že od prvního pozitivního výsledku RT-PCR testu neuplynulo více než 90 kalendářních dní (potvrzení musí obsahovat razítko, identifikační údaje lékaře a telefonické spojení; možný vzor potvrzení je zveřejněn na webových stránkách Ministerstva zdravotnictví ČR),
3. cestující, kteří předloží písemné potvrzení v anglickém jazyce o kompletním očkování proti onemocnění COVID-19 vakcínou schválenou Evropskou agenturou pro léčivé přípravky (EMA), přičemž od očkování uplynulo nejméně sedm dní,
4. ostatní výjimky jsou uvedeny v příslušném ochranném opatření MZ ČR nebo zde.

 

Hygienické standardy na palubách letadel Smartwings najdete zde.

 

SERVIS NA PALUBĚ

 

Na palubách letadel je pro cestující připraven Travel Sky Shop s bohatým výběrem značkového zboží. Společnost Smartwings vybavuje všechna svá letadla novou moderní technologií a na vybraných letech spouští pro zajištění vysokého komfortu pro cestující zcela unikátní bezdrátový systém palubní zábavy. Cestující na linkách Smartwings mohou na palubách letadel pomocí telefonu, tabletu nebo přenosného počítače sledovat filmy, poslouchat hudbu, hrát hry nebo číst vybrané časopisy a noviny. Samozřejmostí jsou také dětské pořady. Služba je zpoplatněna částkou 2 €. Zdarma lze sledovat polohu letadla či listovat palubním časopisem MyWings. Na palubě všech letadel jsou zdarma k dispozici aktuální noviny (např. MF Dnes, Blesk, LN, Právo či Sport) a časopisy (Týden, Instinkt či Euro apod.) Kromě toho najdete v kapse každého sedadla aktuální číslo palubního časopisu.

Všechny lety jsou nekuřácké.

 

OBČERSTVENÍ NA PALUBÁCH LETADEL

 

ZÁKLADNÍ OBČERSTVENÍ - ZAKOUPENÍ NA PALUBĚ

 

Základní občerstvení je možno zakoupit v průběhu letu přímo na palubě.
Aktuální nabídku (včetně ceníku) letecké společnosti najdete zde.

 

NADSTANDARDNÍ OBČERSTVENÍ (nutno předem objednat)

 

Vybrané nadstandardní občerstvení je možno zakoupit již při koupi zájezdu.
Aktuální nabídku nadstandardního občerstvení (včetně cen za jeden směr) najdete zde.

 

Poznámka: Nadstandardní občerstvení lze objednat nejpozději 4 dny před odletem a pouze v cestovní kanceláři.

 

TRAVEL PLUS COMFORT

 

Na našich charterových letech do většiny destinací nabízíme možnost objednání nadstandardní třídy Travel Plus Comfort, která zahrnuje možnost využití VIP salónku před odletem na letištích v Praze (salonky Menzies), Brně a Ostravě (v závislosti na otevírací době salónku), zajištění míst v přední části letadla, podhlavníky TPC, deka a polštář, nápoj na uvítanou, bohatší catering na velkém platě (předkrm, teplé jídlo, dezert, jednohubky, káva nebo čaj) s výběrem alkoholických a nealkoholických nápojů, zvýšená péče posádky a zvýšená volná váha zapsaných zavazadel na 32kg. Tuto cestovní třídu si můžete zakoupit za cenu 3 990 Kč (za oba směry).

 

PŘEPRAVA ZAVAZADEL NA LETECH SMARTWINGS

 

Zavazadla se přepravují jako zapsaná a nezapsaná.

 

PRAVIDLA PRO ZAPSANÁ ZAVAZADLA:

 

 • Za zavazadla, která cestující odevzdá dopravci k přepravě (zapsaná zavazadla), je cestujícímu jako potvrzení o převzetí vydán identifikační útržek zavazadlového lístku, který je cestující povinen uschovat pro případnou reklamaci. Dopravce neodpovídá za zavazadlo, které nebylo ihned po příletu vyzvednuto. Zapsané zavazadlo musí být zabaleno v kufrech anebo jiných obalech vhodných pro bezpečnou dopravu. Takové zavazadlo musí být uzavřené/uzamčené a zajištěné proti samovolnému otevření. Každé zavazadlo před přijetím k přepravě musí být opatřeno jmenovkou se jménem cestujícího a jeho kontaktní adresou v místě pobytu (např. název a adresa hotelu, adresa trvalého pobytu apod.). Jméno uvedené na jmenovce musí souhlasit se jménem v cestovním dokladu. Zavazadla, včetně zavazadel s uzávěrem na zip, musí být uzavřena, aby během přepravy nedošlo k jejich samovolnému otevření.
 • Každý cestující s nárokem na sedadlo má nárok na bezplatnou přepravu pouze jednoho kusu zapsaného zavazadla o hmotnosti do 23 kg. Překročení bezplatných limitů odbavených zavazadel je zpoplatněno dle ceníku dopravce.
 • Maximální váha jednoho kusu zavazadla nesmí v žádném případě překročit 32kg a zavazadlo musí splňovat předepsaná rozměrová omezení. Délka každé strany musí být menší než 150 cm a součet všech tří stran musí být menší než 250 cm. Zavazadlo větších rozměrů se považuje za nadrozměrné zavazadlo a může být přijato k přepravě pouze po předchozím schválení dopravcem a po zaplacení příslušného poplatku dle ceníku dopravce.
 • Dítě ve věku do 2 let (bez nároku na vlastní sedadlo) má nárok na bezplatnou přepravu jednoho kusu zapsaného zavazadla o hmotnosti 10 kg a součtu délky, šířky a výšky maximálně 115 cm. Případná nadváha bude účtována doprovodné osobě.
 • Sdružování zavazadel (součet hmotností za více osob do jednoho zavazadla) není povoleno.
 • Slunečníky musí být odbaveny jako samostatné zavazadlo a nelze je přepravit ani připevněné k zavazadlům.

 

PRAVIDLA PRO PŘÍRUČNÍ (KABINOVÁ) ZAVAZADLA:

 

Příručním zavazadlem se rozumí nezapsané zavazadlo o rozměrech (včetně koleček a madla) 55x45x25 cm (délka x šířka x hloubka) a hmotnosti do 8 kg nebo hudební nástroj o rozměrech (včetně obalu) 90x35x20 cm (délka x šířka x hloubka) a hmotnosti do 8 kg.

 

Každý cestující může mít pouze jedno příruční zavazadlo.

 

V případě potřeby si cestující mohou vzít na palubu také berle či ortopedické podpěrné přístroje nebo složitelný invalidní vozík, který bude přeložen do nákladového prostoru.

 

Zrakově postižení nebo jiní cestující, kteří jsou závislí na asistenci vodícího psa, musí dopravci předložit osvědčení, že pes je vycvičený pro pomoc osobám se zdravotním postižením a cestovní doklady asistenčního psa. Asistenční pes musí být přepraven v postroji na vodítku, dále je doporučen náhubek. Přeprava asistenčních psů je zdarma.

 

Bezplatně se přepravují sedačky pro děti (v případě, že se vejdou do uzavíratelné schránky nad hlavami cestujících), kočárky a dětské postýlky a není třeba je dopředu hlásit. Kočárky a dětské postýlky je nutné zabalit do obalu, nebo ochranné folie, jinak dopravce nenese odpovědnost za jejich poškození.

 

Osobní taškou se rozumí např. dámská kabelka či lap top o rozměrech (včetně obalu) 40x30x15 cm (délka x šířka x hloubka) a hmotnosti do 3 kg.

 

Sdružování zavazadel (součet hmotností za více osob do jednoho zavazadla) není povoleno.

 

Kabinová zavazadla a osobní tašky, které překročí povolený počet, rozměry nebo hmotnost, budou přepraveny za poplatek dle ceníku jako zapsaná v zavazadlovém prostoru letadla.

 

Poznámka: Povolená hmotnost a rozměry příručního zavazadla, jakož i počet zavazadel bude důsledně kontrolován. Příruční zavazadlo bude nutné předložit na odbavovací přepážce ke kontrole a bude označeno visačkou „APPROVED CABIN BAGGAGE“. Neoznačená příruční zavazadla (s výjimkou výše uvedených předmětů a tašek s prodejem DUTY FREE, zakoupených v tranzitním prostoru) nebudou při nástupu do letadla akceptována a budou odbavena jako zapsaná s příslušným poplatkem.

 

NADVÁHA A DALŠÍ POPLATKY NA LETECH SMARTWINGS

 

NADVÁHA - OBECNÝ POSTUP

 

 • Cestující nadváhu nahlásí u cestovní kanceláře a uhradí při koupi zájezdu.
 • Cestující nadváhu nenahlásí dopředu a uhradí při odbavení na letišti před odletem. Odbavující pracovník bude mít připravené předtištěné doklady, které dá cestujícímu jako potvrzení, že nadváha byla uhrazena. Upozorňujeme zákazníky na zvýhodněné ceny při platbě předem v CK ve srovnání s platbou na letišti před odletem až o 35 %.

 

Poznámka: Cestující, který si u cestovní kanceláře předplatí zvýšený limit pro volnou váhu zavazadel, je povinen uhradit při odbavení na letišti příslušný doplatek, jestliže jeho skutečná váha zavazadel překročí limit, který si předplatil.

 

NADVÁHA A DALŠÍ POPLATKY NA LETECH SMARTWINGS - ceník najdete zde

 

Poznámka:

 

 • Veškeré poplatky jsou vybírány jako jednosměrné za každý jednotlivý let.
 • Veškeré poplatky lze objednat u cestovní kanceláře nejpozději 4 dny před odletem.

 

Vylítávky letiště Václava Havla v Praze, užitečná videa

Seriál Letiště Praha o tom, jak cestovat chytře

Důležité dokumenty:

 

 

 

Parkování u letiště

 

 

Letíte na dovolenou z letiště Václava Havla v Praze? Zaparkujte na GO parkingu.

 

GO parking přímo sousedí s Letištěm Václava Havla Praha.

 

Hlavní výhody parkování u letiště:

 

 • BEZPEČNOST - ostraha, kamery, pojištění
 • POMOC SE ZAVAZADLY
 • RYCHLOST - okamžitý transfer přímo před terminál (cca 3 minuty)
 • NÍZKÁ CENA
 • KRYTÁ STÁNÍ - možnost parkování pod střechou

 

Pro objednání či další informace kontaktujte naše pobočky.

 

Mapa parkoviště

 • Zde si klikněte pro stručnou navigaci jak se na GO parkoviště dostanete

 

Přehled cen - parkování:

 

 

 

Provozní doba

                 Od 8.11. - do ODVOLÁNÍ - ZAVŘENO       

   z důvodu PŘERUŠENÍ  PROVOZOVÁNÍ ŽIVNOSTI        

 

 

                                                          
          Otevřít Mapu